Navötivte nös

 

Adresa: 55 rue Victor Hugo, F-78800 Houilles, France
Phone : +33 1 30 86 00 33 or + 33 6 11 84 88 00

Houilles naleznete 10km zöpadně od Pa›íže

Nejbližöí mezinörodní letiötě : Paris-Charles de Gaulle (CDG – největöí letiötě, 30 km severně od Pa›íže) nebo Paris-Orly (ORY, 20km jižně od Pa›íže)
Nejbližöí železniúní stanice : Paris, potom použijte p›íměstskż vlak (SNCF) nebo rychlostní metro (RER) do Houilles-Carrières RER/SNCF

Vlaky a RER jezdí non-stop od 6:00 do 1:00

Letadlem z letiötě Roissy-CDG

Ve›ejnou dopravou z Pa›íže

Vozem nebo taxíkem z Pa›íže

Obecnö mapa Pa›íže

Pݒjezd do Houilles

Podrobnö mapa p›íjezdu do Houilles

Z Houilles do Pa›íže autem

RER (rapid metro) map - Metro map

Nejbližöí hotely

P›ed vaöí növötěvou u nös

 P›istöli jste v Roissy na letiöti Charles de Gaulle

Z Roissy - letiötě Charles de Gaulle vozem nebo taxíkem :
najeĎte na dölnici A1 směr Pa›íž, asi 10 km p›ed Pa›íží najeĎte na dölnici A86 směr Nanterre-La D’fense, kterou asi po 15 km opustíte na vżjezdu Bezons – úíslo 2b, döle jeĎte na Bezons až p›ejedete p›es Seinu. Potom se ›iĎte pokyny pro cestu od mostu Bezons, uvedenżmi níže döle pak sledujte pokyny dan’ níže pro cestu z Pa›íže. Cesta autem nebo taxíkem trvö v zövislosti na hodině a hustotě provozu 30 – 60 minut. Taxi by mělo stöt asi 50 Eur.

Z Roissy - letiötě Charles de Gaulle rychlostním metrem (RER) : kupte si lístek z Roissy do Houilles , jeĎte RERem do Pa›íže(asi 25 minut jízdy) , p›estupte ve stanici Chatelet-Les Halles v centru Pa›íže na linku A do Houilles( viz níže : ve›ejnou dopravou z Pa›íže. čCelö cesta z letiötě do Houilles trvö o mölo více než hodinu. Cesta z letiötě v Roissy do Houilles trvö o trochu d’le než jednu hodinu. Cena je asi 10 Eur.

 

Z letiötě Orly:

1/ jeĎte automatickżm metrem (VAL- metro bez ›idiúe) do Antony, tam p›estupte na RER (rychl’ metro s ›idiúem) směr Pa›íž a ve stanici Chatelet-Les Halles p›estupte na linku A do Houilles (viz níže : ve›ejnou dopravou z Pa›íže.) 

2/ jeĎte autobusem aerolinek (Autobus Air France) do Pa›íže, tam vystupte na stanici Denfert-les Halles. Nastupte do RERu na sever (směr Chatellet Les Halles nebo Roissy) na stanici Chatellet Les Halles p›estupte na linku A (A3 nebo A5) do Houilles (viz níže: ve›ejnou dopravou z Pa›íže.)Ve›ejnou dopravou z Pa›íže


Rychlostním metrem - RER : linka A3 nebo A5 směr Poissy nebo Cergy. Vystupte na stanici RER v HOUILLES-CARRIERES. Trvöní jízdy : 8 minut ze stanice La D’fense (2 stanice), 12 minut ze stanice čEtoile (Vítěznż oblouk) ve st›edu Pa›íže (3 stanice), 22 minut z Chatelet-Les Halles (5 stanic). Vlaky jezdí v siln’m provozu každżch 5 minut, jinak každżch 12 minut. POZOR: pouze polovina vlakż staví v Houilles a dalöí polovina vlakż, odjíždějících ze stejn’ho nöstupiötě v Pa›íži jede jinżm směrem (linka A1 ve směru St Germain en Laye – těmito vlaky, aúkoliv jedou ze stejn’ho nöstupiötě NEJEZDíTE). P›ed nastoupením do vlaku si ově›te, že na panelu na nöstupiöti stanice "Houilles" svítí. Cena lístku na metro+RER : asi 2 Eura (12 FRF). Obyúejnż lístek na metro v Pa›íži stojí 1 Euro, ale platí pouze uvnit› Pa›íže.

Po železnici - SNCF : p›íměstskż vlak (SCNF) jede ze stanice St Lazare v Pa›íži. Vystupte v HOUILLES-CARRIERES (stejnö stanice jako když použijete RER). Trvöní cesty: 12 minut ze staniceč St Lazare. Vlaky jezdí ze St Lazare každżch 10 minut v hust’m provozu, jinak každżch 20 minut. Cena jízdn’ho je asi 2 Eura (12 FRF).

Na stanici Houilles : odejděte nadchodem pro pěöí nebo pozemní pasöží na jižní stranu (rue Robsespierre nebo Place Andre Malraux) – na protějöí straně staniúní budovy. Potom si buĎ použijte taxi nebo jděte pěöky za nadchodem nebo podzemní pasöží doprava a jděte po ulici pod’l kolejí na zöpad. Je to asi 10 minut pěöky.Vozem nebo taxíkem z Pa›íže

Od Porte Mailoot:
č p›i jízdě po dölniúním obchvatu Pa›íže se dejte vżjezdem Porte Maillot na zöpad směr LA DEFENSE. P›ejeĎte Seinu p›es most Neuilly a p›ijedete k La D’fense. Po p›ejetí mostu zżstaŕte v prost›edním pruhu. Po p›ejezdu mostu jeĎte rovně a vjeĎte do tunelu pod La Defense (tunel je asi 2 km dlouhż).č Pojedete ve směru k CERGY PONTOISE. Na p›íötím rozjezdu silnic musíte bżt v lev’m pruhu, kterż je ve směru Cergy Pontoise. Uvidíte orientaúní tabule •Peage A14Ď – dva pruhy vpravo vedou do Poissy-Rouen – touto cestou nejeĎte. Jakmile vyjedete z tunelu (směr •Cergy Pontoise – A86, v lev’m pruhu, potom oströ pravotoúivö zatöúka) ) pokraúujte ve směru •A86-Cergy PontoiseĎ. Dostanete se na dölnici A86 SMíR CERGY PONTOISE, kterö vede na sever.č Na A86 asi 1km po vżjezdu z tunelu pod La Defense vyjeĎte z dölnice exit BEZONS (úíslo 2b) – oströ zatöúka doprava. JeĎte ve směru Bezons: podjedete pod dölnicí A86 a p›ejedete Seinu p›es most PONT DE BEZONS.č

Od mostu Bezons : jedete-li z Pa›íže nebo od A86 na most Bezons, držte si levż pruh a těsně za mostem vyjeĎte na vyvżöenou silnici (TOBOGGAN) doleva ve směru "ST GERMAIN-POISSY - HOUILLES" . Asi 500m za toboganem (držte se v lev’m pruhu) odboúte doleva směr Í St Germain - Houilles - Carrières Ś. JeĎte rovně asi dva km a podjedete železniúní viadukt RER-SNCF. Za viaduktem se držte vpravo a na světlech odboúte doprava, ale nevjeĎte do pruhu pro autobusy. JeĎte pod’l kolejí, kter’ budete mít po prav’ ruce, objeĎte kruhovż objezd (uvidíte autobusov’ zastövky, podchody, nadzemní lövky pro pěöí, vedoucí na nöstupiötě. Z kruhov’m objezdu opět pojedete pod’l kolejí. Doporuúujeme vöm, abyste si s sebou měli mapu, kterou najdete na adreseč viz podrobnö mapa p›íjezdu do Houilles.Pݒjezd do Houilles :
viz podrobnö mapa p›íjezdu do Houilles

Ze stanice (jižní strana rue Robespierre nebo place Andr’ Malraux) : jeĎte pod’l železniúních kolejí na zöpad ve směru od Pa›íže asi 700 m k semaforu a mostu p›es koleje. P›es semafor jděte rovně pod’l kolejí a odboúte PRVNÍ ulici doleva. To je rue Victor Hugo. ĺíslo 55 je asi 300 m na lev’ straně.

Jestliže se v Houilles ztratíte : jsou tam dva orientaúní body :

č1/ Őelezniúní stanice RER-SNCF DE HOUILLES (Jste p›esně kilometr vżchodně. Jděte pod’l kolejí na zöpad až uvidíte vlevo uvidíte rue Victor Hugo.

2/ nömo›ní vojenskö zökladna BASE MARINE DE HOUILLES, kterö je na vöech městskżch mapöch vyznaúena. Mö svislou ocelovou radiovou ant’nu, kterö je vysokö asi 100 m a je vidět z velk’ vzdölenosti ve dne i v noci. Jsme p›esně 100 m severně od t’to ant’ny.

 


Z Houilles do Pa›íže autem

JeĎte ulicí Victor Hugo ke kolejím a na prvních znaúce STOP odboúte doprava, jeĎte rovně asi 1 km kolem semaforu u vstupu do nömo›ní vojensk’ zökladny. U nösledující dalöí znaúky STOP jeĎte töhlżm obloukem doleva. Krötce pot’ dojedete k prvnímu semaforu a o 30 m döle k dalöímu na větöí k›ižovatce s avenue Jean-Jacques Rousseau. odboúte doleva na avenue Jean-Jacques Rousseau. Po dalöích asi 300 m podjeĎte železniúní traí a jeĎte rovně döle asi 3 km směr Bezons. P›ejeĎte most (Pont de Bezons) do Pa›íže a Colombes.

Na konci mostu mżžete:

1/ jet rovně k pa›ížsk’mu Porte de Champerret (kratöí vzdölenost, ale větöí provoz a normölní silnice – ne dölnice)

2/ ›eöení, kter’ preferujeme my: najeĎte na dölnici A86 tj. doprava za mostem Bezons směr čNANTERRE - LA DEFENSE; asi 1 km po nöjezdu na A86, zżstaŕte v prav’m pruhuč a odboúte doprava směr La D’fense, podjeĎte tunelem pod La Defense a držte směr Paris-Porte Maillot. Když p›ijedete na Porte Maillot, mżžete jet buĎ do centra Pa›íže (pravż pruh) nebo jet p›es kruhovż objezd na sever (p’riph’rique Nord) a potom zżstaŕte v prost›edním pruhu nebo na jih (p’riph’rique Sud) a potom zvolte levż pruh.

3/ p›ejezdu mostu Bezons najeĎte na dölnici A86 doleva směr Cergy-Pontoise, kterö vös po 15 km p›ivede buĎ na dölnici A1- letiötě Charles de Gaulle v Roissy (na sever) nebo na dölnici A1 (na jih na severní p›íjezd do Pa›íže.Nejbližöí hotely

Budete-li pot›ebovat hotel, mżžete si p›öt hotel buĎ v naöí blízkosti nebo hotel v Pa›íži. V naöí blízkosti jsou dva, typick’ francouzsk’ bistro-hotely: hotel v Houilles (je nejblíže a najdete ho u stanice RER v Houilles – 10 minut pěöky od nös a hotel v Sartrouville (5 minut RERem z Houilles).

V Pa›íži pak samoz›ejmě mżžete najít spoustu pohodlnějöích *** a **** hotelż.

 

P›edtím, než nös navötívíte

Nezapomeŕte nös, prosím, o vaöem p›íjezdu informovat dop›edu, abychom vös mohli vhodně p›ivítat. S vżjimkou valnżch hromad a plönovanżch úinností je naöe pracovní doba nepravidelnö a to je dżvodem naöeho požadavku vědět o vaöem p›íjezdu p›edem.

Těöíme se na brzk’ shledöní s vömi !